slide banner

HƯƠNG NƯỚC HOA NỮ

Thẻ h2

HƯƠNG NƯỚC HOA NỮ

FLORAL FRUITY

FLORAL FRUITY

CHYPRE FLORAL

FLORAL FRUITY

FLORAL FRUITY

FLORAL - GUORMAND

FLORAL - MUSKY.

FLORAL - CHYPRE

FLORAL - FRUITY

ORIENTAL - FLORAL

FRUITY - AQUATIC

FRUITY - EDIBLE / GOURMAND.

BALSAMIC - WHITE FLOWER

Thẻ h3

Thẻ h4

Thẻ h5